مقاله ای با عنوان “Thermal Inertia Analysis of The First Zero Energy Building in Iran”
صفحه اصلی جستجو تماس با ما ثبت کالا

مقاله ای با عنوان “Thermal Inertia Analysis of The First Zero Energy Building in Iran”

[ مشاهده نسخه اصلي ]

اين مقاله در مجله Solar Energy از انتشارات Elsevier با ضريب تأثير IF=3.468 به ثبت رسيده است.اين مقاله به تحليل اينرسي حرارتي ساختمان انرژی صفر مبنا و معرفی معياری براي كمی كردن اين پارامتر تأثير گذار اختصاص دارد. لازم به ذكر است كه اين مجله از معتبرترين مجلات در حوزه انرژيی های نو در دنيا مي باشد.

مشاهده مقاله كامل در : http://www.mabnaco.net/article/First%20page.pdfSAKHT BAZAR