استعلام پانل دوش

10 عدد
پانل دوش تاریخ استعلام : 1400/08/18   -   اعتبار تا : 1400/09/18
متن استعلام:

پانل دوشی میخواستم که طول شیلنگ 150 سانتی متر و همچنین پوشش آن از نیکل باشد و قیمت ما بین 2.5 تا 3.5 باشد.