استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
اندازه (mm)
وزن واحد متر (kg/m)
آج طولی (mm)

میلگرد آجدار مدل A3 32

آذر فولاد امین

میلگرد آجدار مدل A3 28

آذر فولاد امین

میلگرد آجدار مدل A3 25

آذر فولاد امین

میلگرد آجدار مدل A3 20

آذر فولاد امین

میلگرد آجدار مدل A3 18

آذر فولاد امین

میلگرد آجدار مدل A3 16

آذر فولاد امین

میلگرد آجدار مدل A3 14

آذر فولاد امین

میلگرد آجدار مدل A3 12

آذر فولاد امین

میلگرد آجدار مدل A2 10

آذر فولاد امین

میلگرد آجدار مدل A2 8

آذر فولاد امین

میلگرد آجدار مدل A3 12

فولاد ارگ تبریز

میلگرد آجدار مدل A3 14

فولاد ارگ تبریز

میلگرد آجدار مدل A3 16

فولاد ارگ تبریز

میلگرد آجدار مدل A3 18

فولاد ارگ تبریز

میلگرد آجدار مدل A3 20

فولاد ارگ تبریز

میلگرد آجدار مدل A3 22

فولاد ارگ تبریز

میلگرد آجدار مدل A3 25

فولاد ارگ تبریز