استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
قطر میلگرد فوقانی (mm)
قطر میلگرد تحتانی (mm)
وزن یک متر خرپا (kg)

خرپا مدل 12*2ϕ14

گروه صنعتی پولادکف

خرپا مدل 12*2ϕ12

گروه صنعتی پولادکف

خرپا مدل 10*2ϕ14

گروه صنعتی پولادکف

خرپا مدل 10*2ϕ12

گروه صنعتی پولادکف

خرپا مدل 10*2ϕ10

گروه صنعتی پولادکف

خرپا مدل 10*2ϕ8

گروه صنعتی پولادکف

خرپا مدل 8*2ϕ8

گروه صنعتی پولادکف

خرپا مدل 14*2ϕ16

تیرچه صنعتی اتحاد

خرپا مدل 14*2ϕ14

تیرچه صنعتی اتحاد

خرپا مدل 12*2ϕ16

تیرچه صنعتی اتحاد

خرپا مدل 12*2ϕ14

تیرچه صنعتی اتحاد

خرپا مدل 12*2ϕ12

تیرچه صنعتی اتحاد

خرپا مدل 10*2ϕ16

تیرچه صنعتی اتحاد

خرپا مدل 10*2ϕ14

تیرچه صنعتی اتحاد

خرپا مدل 10*2ϕ12

تیرچه صنعتی اتحاد

خرپا مدل 10*2ϕ10

تیرچه صنعتی اتحاد

خرپا مدل 10*2ϕ8

تیرچه صنعتی اتحاد

خرپا مدل 8*2ϕ8

تیرچه صنعتی اتحاد

خرپا مدل 10*2ϕ12

فولاد بافت سبحان فارس

خرپا مدل 8*2ϕ12

فولاد بافت سبحان فارس

خرپا مدل 8*2ϕ10

فولاد بافت سبحان فارس

خرپا مدل 8*2ϕ8

فولاد بافت سبحان فارس

خرپا مدل 12*2ϕ16

فولاد بناب

خرپا مدل 12*2ϕ14

فولاد بناب