استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
آبدهی (m3/hr)
قطر فیلتر (cm)
سیلیس مورد نیاز (kg)
سطح فیلتراسیون (m2)
سیلیس دانه درشت مورد نیاز (kg)