استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
گیرش اولیه (min)
گیرش نهایی (min)
مقاومت فشاری 28 روزه (kg/cm2)
گیرش اولیه (min)
گیرش نهایی (min)
گیرش اولیه (min)
گیرش نهایی (min)
مقاومت فشاری 28 روزه (kg/cm2)
نوع
نوع
سیمان سفید

سیمان سفید

سیمان ساوه
سیمان پوزولانی

سیمان پوزولانی

سیمان صوفیان
سیمان پرتلند - 5

سیمان پرتلند مدل 5

سیمان صوفیان
سیمان پرتلند - 2

سیمان پرتلند مدل 2

سیمان صوفیان
سیمان پرتلند - 1-425

سیمان پرتلند مدل 1-425

سیمان کردستان
سیمان پرتلند - 5

سیمان پرتلند مدل 5

سیمان کردستان
سیمان پرتلند - 2

سیمان پرتلند مدل 2

سیمان کردستان
سیمان پرتلند پوزولانی

سیمان پرتلند پوزولانی

سیمان مازندران
سیمان سفید

سیمان سفید

سیمان سفید نی ریز
سیمان سفید

سیمان سفید

سیمان سفید لارستان
سیمان مرکب الف 32/5

سیمان مرکب الف 32/5

سیمان دلیجان
سیمان پوزولانی ويژه

سیمان پوزولانی ويژه

سیمان ممتازان