استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
ارتفاع (mm)
عرض بال (mm)
وزن یک متر (kg)
مقاومت کششی (N/mm2)

تیرآهن IPEAA مدل 120

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPB مدل 30

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن IPB مدل 20

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن IPB مدل 18

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن IPB مدل 16

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن IPB مدل 14

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن IPEAA مدل 200

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPEA مدل 200

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPE مدل 200

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPEAA مدل 180

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPEA مدل 180

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPE مدل 180

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPEAA مدل 160

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPEA مدل 160

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPE مدل 160

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPEA مدل 140

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPE مدل 140

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPEAA مدل 140

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPE مدل 120

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPEA مدل 120

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPEAA مدل 100

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPEA مدل 100

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPE مدل 100

جهان فولاد غرب

تیرآهن IPEAA مدل 80

جهان فولاد غرب