استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
میلگرد فوقانی (mm)
میلگرد تحتانی (mm)

تیرچه مدل 12*10*8*2ϕ12

آرخائین تبریز

تیرچه مدل 8*10*8*2ϕ16

آرخائین تبریز

تیرچه مدل 14*10*8*2ϕ14

آرخائین تبریز

تیرچه مدل 10*8*2ϕ10

آرخائین تبریز

تیرچه مدل 10*6*2ϕ10

آرخائین تبریز

تیرچه مدل 8*8*2ϕ8

آرخائین تبریز

تیرچه مدل 8*6*2ϕ8

آرخائین تبریز

تیرچه بتنی مسکونی مد ...

تیرچه صنعتی اتحاد

تیرچه بتنی مسکونی مد ...

تیرچه صنعتی اتحاد

تیرچه بتنی مسکونی مد ...

تیرچه صنعتی اتحاد

تیرچه بتنی مسکونی مد ...

تیرچه صنعتی اتحاد

تیرچه تام مدل 3.5

سقف نوین تام

تیرچه بتنی مدل 3*8

تیرچه خرم دژ

تیرچه بتنی مدل 10*10*12 (30)

بنیاد بتن اصفهان

تیرچه بتنی مدل 10*10*14 (30)

بنیاد بتن اصفهان

تیرچه بتنی مدل 12*12*14 (30)

بنیاد بتن اصفهان

تیرچه بتنی مدل 14*14*14 (25)

بنیاد بتن اصفهان

تیرچه بتنی مدل 12*12*12 (25)

بنیاد بتن اصفهان

تیرچه بتنی مدل 10*10*10 (25)

بنیاد بتن اصفهان