استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
نقطه نرم شوندگی (C˚)
نقطه اشتعال (C˚)
از دست دادن وزن در اثر گرم شدن (%wt)

قیر مدل 85/100

آترا کران انرژی

قیر مدل 100/120

آترا کران انرژی

قیر مدل 160/220

آترا کران انرژی

قیر مدل 200/300

آترا کران انرژی

قیر مدل 80/100

آترا کران انرژی

قیر مدل 60/70

آترا کران انرژی

قیر مدل 50/70

آترا کران انرژی

قیر مدل 40/50

آترا کران انرژی

قیر مدل 35/50

آترا کران انرژی

قیر مدل 30/40

آترا کران انرژی

قیر مدل 10/20

آترا کران انرژی

قیر مدل R 115/15

آترا کران انرژی

قیر مدل R 90/15

آترا کران انرژی

قیر مدل R 85/25

آترا کران انرژی

قیر مدل 60/70

الوان قیر

قیر مدل 40/50

الوان قیر

قیر مدل VG40

قیر آکام

قیر مدل VG30

قیر آکام

قیر مدل VG20

قیر آکام

قیر مدل VG10

قیر آکام

قیر مدل 60/70

قیر آکام