استعلام قیمت
فیلتر های انتخابی
انتخاب برند
ارتفاع (m)
مدل

جک بتن صلیب ثابت مدل 3.5

بتن سازه
۲۴۵,۰۰۰ تومان

جک سقفی صلیب ثابت مد ...

بتن سازه
۲۴۵,۰۰۰ تومان

جک سقفی صلیب متحرک

آرمان ابزار بتن
۲۴۵,۰۰۰ تومان

جک سقفی صلیب ثابت

آرمان ابزار بتن
۲۵۸,۰۰۰ تومان

جک سقفی ساده

آرمان ابزار بتن
۲۱۰,۰۰۰ تومان

جک U

آرمان ابزار بتن
۲۳۵,۰۰۰ تومان

جک صلیب متحرک مدل 5

مدرن سازان
۲۱۵,۰۰۰ تومان

جک صلیب متحرک مدل 4

مدرن سازان
۲۳۶,۰۰۰ تومان

جک صلیب متحرک مدل 3.5

مدرن سازان
۲۱۰,۰۰۰ تومان

جک سقفی بدون صلیب مدل 5

آروین پادیر
۲۲۵,۰۰۰ تومان

جک سقفی بدون صلیب مدل 4

آروین پادیر
۲۱۶,۰۰۰ تومان

جک سقفی بدون صلیب مد ...

آروین پادیر
۲۲۳,۰۰۰ تومان

جک سقفی بدون صلیب مدل 3

آروین پادیر
۲۸۵,۰۰۰ تومان

جک سقفی صلیب ثابت مدل 5

آروین پادیر
۲۲۵,۰۰۰ تومان

جک سقفی صلیب ثابت مدل 4

آروین پادیر
۲۶۸,۰۰۰ تومان

جک سقفی صلیب ثابت مد ...

آروین پادیر
۲۶۹,۰۰۰ تومان

جک سقفی صلیب ثابت مدل 3

آروین پادیر
۲۵۸,۰۰۰ تومان

جک سقفی بدون صلیب

بتن سازه ضمان
۲۲۵,۰۰۰ تومان

جک صلیب متحرک

بتن سازه ضمان
۲۴۵,۰۰۰ تومان

جک عراقی U

بتن سازه ضمان
۲۳۵,۰۰۰ تومان